Archiwum kategorii: Doradztwo inwestycyjne

Doradztwo finansowe i inwestycyjne

Samo doradztwo z założenia jest udzielaniem fachowych zleceń, porad o charakterze ekonomicznym.

Termin finanse oznacza zjawisko w sferze podziału i wymiany, obejmuje ruch zasobów pieniężnych - przychody i wydatki jednostki. Choć termin ten nie jest jednoznaczny ale łączy go wspólny element jakim jest pieniądz, który jest głównym instrumentem podziału produktu społecznego.

Pojęcie inwestycji zaś ustala, że mamy do czynienia z przedsięwzięciami angażującymi nasze środki finansowe. Jak to określił J.Hirschleifer: „inwestycja jest w istocie bieżącym wyrzeczenie dla przyszłych korzyści”. W polskim słowniku biznesowym E. Kuziemirskiego spotkamy definicje inwestycji jako ” zmiany środków finansowych na dobra rzeczowe, usługi, prawo użytkowania, patenty- a więc na majątek trwały, zorganizowany w celu osiągnięcia w następnych okresach dodatkowych dochodów lub oszczędności kosztów.

Przy czym należy wyjaśnić, że mówiąc o majątku trwałym mamy na myśli inwestycje rzeczowe takie jak wartości niematerialne i prawne, ziemie, budynki, akcje, lokaty kapitałowe, obligacje czy należności długoterminowe.

Oszczędności mogą pochodzić zarówno od osób fizycznych jak i przedsiębiorstw. Te pochodzące od statystycznego Kowalskiego nie ustępują swą rangą inwestycyjną przedsiębiorstwu, gdyż takie transakcje finansowe (kupna, zapłaty), mają charakter rozrachunkowy i umożliwiają przepływ pieniądza, który stymuluje procesy gospodarcze.